Homosexuálni kresťania a im blízki

“Zjednotenie v priateľskom zväzku ponára do kontemplácie Boha.”

Sv. Aelred z Rievaulx, De Spirituali Amicitia

Ako sme vznikli

Základ našej iniciatívy vznikal v srdciach pár podobných osamelých jednotlivcov, ktorí si už od čias svojho pôsobenia v tzv. undergroundovej cirkvi v socialistickom Československu 80-tych rokov 20. stor. mlčky kládli otázku: Ako žiť ako kresťan s homosexuálnym cítením - a nezblázniť sa...?
 Alebo povedané obšírnejšie: Ako zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky vraj nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu...?

Z ČOHO VYCHÁDZAME (Naša história):
Nie organizácia. Nie členstvo. Nie stanovy.  Človek.
Nie ideológia. Nie propaganda. Nie politika.  Boh.
Nie vojna. Nie revolúcia. Nie ťaženie.  Priateľstvo.

"Rodina alebo spoločenstvo nie je nejaká spoločná ideológia, ale odpoveď na spoločnú výzvu." Henri Nouwen

Iniciatívy, a v prvom rade život a vôbec existencia kresťanov s homosexuálnym cítením, stručnejšie povedané tzv. gay-kresťanov (o tomto označení by sa isto dalo diskutovať, a môžeme tak neskôr aj urobiť, dvoj-slovný pojem je však jednoduchší než definície na niekoľko strán), inak tiež povedané (vždy dosť nepresne a neobratne) iniciatívy homosexuálnych či queer či LGBT či pod. kresťanov nie sú výmyslom záludných nepriateľov kresťanstva. Ich “strojcom a hýbateľom“ nie je konšpirácia tajnej svetovlády či antikresťanská “lobby smrti“, ani nejaká záujmová skupina, politická agenda či ideologická propaganda.
 Tie naopak z rôznych strán, zväčša nepriamo, ale aj otvorene, proti tzv. gay-komunite a gay-kresťanom rady útočia a vedú minimálne verbálnu a mediálnu "nekultúrnu vojnu", založenú ako na paranoji a fóbii, tak aj pýche a jednostrannom egolatrickom monológu. Podobne, ako už nie raz rôzne až fašizoidné mentality a aktivity usilovali o "čistotu" viery, národa, spoločnosti, samozrejme podľa selektívnych kritérií úzkej skupiny mocných vplyvných "vyvolených pravoverných vlastníkov jedinej interpretácie jedinej pravdy"...
 Za spontánnym, neplánovaným a nezávislým vznikom spoločenstiev a skupín kresťanov s homosexuálnym cítením po celom svete stojí jedno jediné: Reálne životné príbehy tisícov ľudí, ich bolesti a sklamania, radosti a nádeje. Ich hľadanie svojej cesty, a často jednoducho cesty ako vôbec prežiť pod tlakom neraz neúnosného rozporu. Tým je pre milióny ľudí (viď viac napr. /view.php?cisloclanku=2010080002) fakt, že vo vitálnej hĺbke ich bytosti sa stretajú dve rozporuplne vnímané, neraz až ako nezlúčiteľné prezentované reality - kresťanská viera a tzv. homosexuálna orientácia.
 Pritom slovíčko "homosexualita" je istým spôsobom značne redukujúce, skresľujúce, zjednodušujúce, až zavádzajúce. Výstižnejším pojmom je azda označenie "homofília", keďže v skutočnosti ide o vnútorné vnímanie a cítenie, a celkové založenie bytia a existencie dotyčného človeka.

SADENIE

Základ našej iniciatívy vznikal v srdciach pár podobných osamelých jednotlivcov, ktorí si už od čias svojho pôsobenia v tzv. undergroundovej cirkvi v socialistickom Československu 80-tych rokov 20. stor. mlčky kládli otázku: Ako žiť ako kresťan s homosexuálnym cítením - a nezblázniť sa...?
 Alebo povedané obšírnejšie: Ako zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky vraj nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu...?
 Nie jeden z tých osamelých mal v srdci túžbu po spoločenstve podobných ľudí, ktorí vo svojej emocionálnej prirodzenosti sú hlboko bytostne orientovaní k láske k osobám rovnakého pohlavia a vo svojej duchovnej prirodzenosti podobne hlboko bytostne orientovaní k osobnému vzťahu s Ježišom. Spoločenstve homosexuálne orientovaných ľudí, pre ktorých je vnútornou potrebou a prirodzenosťou osobná komunikácia s Bohom a vstupovanie do stále väčšej intimity s Ním - teda hlbšie osobné poznávanie a "spracovávanie" jeho Slova a jeho Ducha, podobne ako nám je všetkým vnútornou potrebou a prirodzenosťou byť čo najviac a najbližšie s milovanou osobou.
 V čase celkovej neslobody za tzv. komunizmu, keď chýbala základná spirituálna a kresťanská literatúra, médiá a zdroje informácií, bola tzv. homosexualita tabu v spoločnosti, o to viac v cirkvi. Človeku s homofilným cítením, zvlášť ak bol kresťan, nezostávalo iné, ako učiť sa byť osamelým, tichým a vytrvalým bežcom na dlhé trate púšťou, alebo - vzdať sa úplne. Nie všetci v takých podmienkach vtedy (ale aj neskôr) vydržali ťarchu samoty a paralýzy toho vitálneho zdroja ľudského bytia, akým je schopnosť a potreba milovať a byť milovaný.

KLÍČENIE

Po zmene spoločenských pomerov začiatkom 90-tych rokov sa niekoľkým z týchto ľudí podarilo aj občas stretnúť a otvorenejšie hovoriť o svojich túžbach, ako aj obavách, otázkach a neistotách.
 Niekoľkí z nich začali intenzívnejšie hľadať odpovede a cestu cez už slobodný prístup k rozvoju poznania - štúdium jazykov, aj teológie a psychológie, mnoho literatúry zo sveta, ako aj zahraničné cesty a kontakty.
 Jedným z viacerých povzbudení bolo napr. aj stretnutie zástupcov rôznych skupín gay-kresťanov z Európy - tzv. "Európske fórum LGBT kresťanov" (viď viac http://www.lgbteuropeanforum.org) v Bratislave v roku 1994 a následne účasť Slovákov na ďaľších podobných konferenciách, ktoré sa organizujú každoročne v inom štáte EÚ.
 Viacerí zo slovenských kresťanských hľadačov cesty, ako žiť realitu svojej homosexuality, resp. homofílie, spolu s Bohom, sa na svojej ceste dostali aj k exgay hnutiu, ktorého rôzne združenia vo svete zastrešuje, dnes už aj neslávne známa organizácia "Exodus" (viď viac napr. /view.php?cisloclanku=2008030001 atď.).
 V čase prvotného exgay očarenia na Slovensku v druhej polovici 90-tych rokov tak vznikli, z iniciatívy a pod vedením pár heterosexuálnych katolíckych aktivistov a ich predstavy "pomoci homosexuálom", dve malé exgay iniciatívy - tzv. "Združenie Rieky" v Bratislave a "Linka Valentín" v Košiciach. “Združenie Rieky” sa stalo aj členom medzinárodného exgay hnutia "Exodus".
 Z exgay nadšenia boli v tom období, v roku 1997 a 1998, pod názvom "Kresťanský pohľad na problém homosexuality", v Bratislave zorganizované aj dve značne typické exgay konferencie, to jest ohlasujúce možnosť "zmeny" homosexuála na heterosexuála...
 V samotnom centre záujmu tejto "pomoci", teda medzi homosexuálnymi ľuďmi, dané iniciatívy a snahy však zanechali, dosť pochopiteľne, značné rozpaky, znechutenie, až hlboké obavy, a žiaľ, aj hlboké zranenia. A následne aj nedôveru voči všetkému kresťanskému. (O exgay terapeutickej indoktrinačnej "službe" a podobných iniciatívach u nás i vo svete, ich podstate a následkoch, ideologickom, žiaľ až homofóbnom pozadí, by tiež bolo možné dlho diskutovať, a môžeme tak neskôr aj urobiť.)
 Niektorí z pútnikov na tejto ceste vtedy naivne uverili entuziastickým ilúziám o údajnej možnej všeobecnej, každému prístupnej "zmene" homosexuála na heterosexuála a venovali snahe o dosiahnutie tohto nerealistického cieľa všetku energiu a prostriedky, po mnohé roky a po limity svojho zdravia. Keď sa dostali na hranicu svojich možností, resp. hranicu suicidálnosti, sami sa presvedčili o falošnosti nerealistických nádejí, ktorých ovocím je často až úplná beznádej.
 Strom, ktorého ovocím je smrť, nemôže byť stromom života. Cesta, ktorá ústí v tvrdom múre depresie, anxiety, až rozpadu osobnosti, nie je cestou života, ale slepou uličkou smrti.
 Vo svete je už mnoho ľudí, ktorí sa museli z tej slepej uličky vrátiť - ak chceli byť pro-life, teda ctiť a chrániť život a neskončiť v samovražde fyzickej či psychickej. Bežne sa ich príbehy označujú ako ex-exgay skúsenosti (viď napr. http://www.beyondexgay.com, http://www.exgaywatch.com, /index.php?akce=linky&sekce=21 a pod.)
 Aj na základe ich príbehov a desaťročí omylov vznikla, na Slovensku, žiaľ, ojedinelá, viac ako 200-stránková štúdia, s podrobnou bibliografiou, pod názvom "Homosexualita, cesta transcendencie? Krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie." (viď napr. /view.php?cisloclanku=2004120002, /view.php?cisloclanku=2009030021). Už nie jeden čitateľ sa pýtal na jej prípadné druhé vydanie, i keď, pravda, nutne prepracovné a doplnené o ďaľšie fakty a ľudské príbehy, ktoré nám môžu pomôcť nebyť hlúpymi, to jest poučiť sa na chybách druhých... Aj keď, nie každý sa poučiť chce.


RAST

Začiatkom nového tisícročia sa zopár, mohli by sme povedať slovenských ex-exgay kresťanov, tiež odhodlalo vytvoriť spoločenstvo. Pridali sa aj iní ľudia, či už veriaci alebo aj hľadajúci, ktorí z rôznych príčin neboli členmi nijakej náboženskej obce. Obidve "podskupiny" mali už za sebou užitočné skúsenosti z rôznych zdrojov a v rôznych oblastiach. A hlavne túžbu po spoločenstve, ako aj po zmene vnímania veriacich homosexuálnych ľudí v rámci slovenskej spoločnosti. V prvom desaťročí 21. stor. sa tak do povedomia verejnosti u nás dostala iniciatíva gay-kresťanov známa pod menom "Medzipriestor".
 Práve tak sa homosexuálny kresťan neraz cíti, ako v priestore "medzi" - akoby neraz nepatril nikam a nikde nenachádzal svoj domov, ani v kresťanskom spoločenstve, ani v tzv. gay-komunite. Stavať mosty sám v sebe a v spoločnosti totiž vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie čeliť mnohému nepochopeniu. Ničiť a rúcať je omnoho ľahšie, než budovať. Resp. stavať izolujúce a rozdeľujúce obranné valy a múry je akosi jednoduchšie, a pre mnohých príťažlivejšie, než mravenčia práca na vytváraní mostov a spojení.
 Jednou z inšpirácií pre "Medzipriestor" bolo aj spoločenstvo podobného názvu "Zwischenraum" (http://www.zwischenraum.net), ktoré pôsobí hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. Povzbudením však boli aj iné príbehy iných ľudí, napr. z Veľkej Británie zo spoločenstva "Courage" (http://www.courage.org.uk), z USA "Soulforce" (http://www.soulforce.org), z Austrálie "Freedom to be" (http://www.freedom2b.org), atď.
 Ľudia z okruhu "Medzipriestoru" sa zúčastnili aj viacerých zahraničných stretnutí a gay-kresťania zo zahraničia zas navštívili Slovensko. Priateľské kontakty sa rozvinuli s anglofónnym aj frankofónnym svetom, a s viacerými ďaľšími spoločenstvami (viď napr. /index.php?akce=linky).
 Vytvorila sa slovenská internetová stránka, viedli sa zaujímavé podnetné online aj osobné diskusie, rozšírili sa kontakty priateľov a vybudovala sa aj pomerne hodnotná súkromná knižnica zaujímavej, zväčša zahraničnej literatúry aj filmov (viď napr. /showpage.php?name=pramene).
 Obdobie "Medzipriestoru" bolo obdobím intenzívneho učenia sa, hľadania, pokusov, omylov, návratov, aj odchodov. V každom prípade to pre gay-kresťanov na Slovensku bolo obdobie plodné, pôrodné, tvorivé, ktoré prinieslo svoje ovocie. Zároveň to ale nebolo obdobie bezchybné a nekonfliktné, skôr naopak, bolo aj dosť mladistvé, búrlivé, i "bojovné". Aj preto by sme tu radi vyjadrili ospravedlnenie a prosbu o odpustenie každému, kto sa niekedy zo strany "Medzipriestoru" cítil byť zranený či pohoršený. Nie vždy sa dá zraneniu a pohoršeniu vyhnúť, veď sám Ježiš bol pre mnohých nepochopenou provokáciou a pohoršením. On sám neraz ostro a "bez vreckovky" kritizoval farizejov, dvojtvárnych hierarchov, náboženských aktivistov s "dvojitým metrom" a zákonníckych obhajcov litery a zákona bez ohľadu na Ducha a človeka. Podobne sa neraz nedá vyhnúť ani konfliktom, vzájomnému nesúhlasu, rôznosti, odlišnosti a inakosti. Predsa len, kresťan by sa asi vždy mal vyhnúť neláske.


ZRENIE

V druhom desaťročí 21. stor. sa iniciátori "Medzipriestoru" už skôr, dosť pochopiteľne, venujú súkromiu, a vynára sa nová generácia gay-kresťanov, ktorá hľadá svoju cestu a svoj priestor. Priestor, kde by každý mohol bez obáv, v dôvere, tvorivo dať kus zo seba, taký, aký je - to dobré i nie dokonalé, a prijať to, čo potrebuje - teda prijať hlavne iných, takí, akí sú... Pritom pojem "generácia" je skôr obrazný, ide nie o vek, ale o životné smerovanie, zmýšľanie, očakávania, túžby, postoje srdca i mysle.
 Sú medzi nami ľudia rôzni, s rôznymi skúsenosťami a životnými cestami, i s rôznym chápaním Slova. Netvoríme jednoliatu, direktívne riadenú skupinu. Naopak, sú a môžu byť medzi nami a v kontakte s nami gay-kresťania z rôznych cirkví i bez cirkví, s rôznym porozumením Biblii a z rôznych tradícií, s rôznymi postojmi a príbehmi, avšak - vo vzájomnej úcte k našim rôznostiam, inakostiam, i k prípadným vzájomným nesúhlasom či nepochopeniam. Láska nevylučuje rôznorodosť, rozličnosť nebráni láske.
 Ide o spontánne, priateľské, neformálne, kreatívne, online či osobné stretávanie, spoločenstvo, "sieť" gay-kresťanov na Slovensku, bez "mena a pečiatky" (a možno by bolo aj dobré, keby takým vo svojej podstate aj ostalo - založeným na obsahu, nie obale, na vzťahoch a Vzťahu, nie na forme a formalitách). Online či osobné spoločenstvo otvorené pre kresťanov a Boha hľadajúcich ľudí, ktorí prežívajú svoj stav ako zodpovedajúci či blízky tomu, čo sa označuje (akosi vždy dosť nepresne a neobratne, len ako slovná “pomôcka a barlička“) ako homofilný, homoemotívny, homoerotický, homosexuálny, bisexuálny, intersexuálny, nejasný, transgender- & trans- sexuálny, a pod. Aj tých, čo žijú v partnerských vzťahoch, aj tých, čo po nich zatiaľ iba túžia, aj tých, ktorí sa slobodne a dobrovoľne rozhodli odpovedať na svoje osobné a jedinečné povolanie a charizmu žiť život bez partnerstva, či tých, ktorí svoju cestu a životné povolanie ešte len hľadajú.
 Ako sa naša iniciatíva rozvinie do budúcna - to závisí ako od podnetov "zhora" - od Božieho Ducha a jeho hlasu v intimite svätyne nášho svedomia, tak aj "zdola", od konkrétnych potrieb, ohlasov a inšpirácií konkrétnych ľudí a ich príbehov.