Homosexuálni kresťania a im blízki

“Zjednotenie v priateľskom zväzku ponára do kontemplácie Boha.”

Sv. Aelred z Rievaulx, De Spirituali Amicitia

Kto sme a v čo veríme

Snažíme sa vytvoriť priestor pre LGBT veriacich, kde by mohli duchovne rásť, nájsť spriaznené duše, diskutovať/zdieľať /podeliť sa o svoje problémy, o ktorých väčšinou hovoriť nemôžu ani v rámci svojho spoločenstva. Nie sme občianske združenie ani politická organizácia, nemáme hovorcu.

Sme denominačne zmiešané spoločenstvo, pretože sexualita aj viera sa prejavuje naprieč konfesiami, bez rozdielov ;)

ZDROJE

Čo sa týka "našej" teológie, filozofie, doktrinálnej pozície, opäť, nie sme nijaká uniformná, centrálne riadená organizácia, s nejakou jednotnou členskou základňou, jednotnými stanovami, či jednotnou ideológiou. Sme spontánne spoločenstvo priateľov z rôznych zázemí a s rôznymi skúsenosťami a cestami, takže niečo ako "naša" teológia, filozofia, pozícia, vlastne ani nejestvuje.
 Existuje postoj Jana, Joža, Miša, Tomáša, Juraja, Petra, Lukáša, Evy, Márie, Petry, Kamily, Aleny, atď. Inak by každý z nás musel vyplniť podrobný niekoľkostránkový dotazník, resp. dostať zopár hodín na písanie či rozprávanie, aby sa vyjadril za seba. Aj tak by každý asi skôr mohol hovoriť o svojom príbehu, než o svojej "teológii" či "doktríne". A vtesnať príbeh do slov, naviac do odbornej teórie a terminológie, nie je ľahké a rýchle, a nie vždy vôbec možné. A naviac, tie príbehy stále pokračujú a rozvíjajú sa, takže kto vie, v akej pozícii bude ten-kto z nás o životnú etapu neskôr?
 Ako kresťania asi všetci máme isté spoločné ciele: prehlbovať/rozvíjať, rásť/umenšovať, dozrievať/napĺňať, formovať/zbudovávať (atď.) svoju osobnosť/bytie a povolanie/poslanie a naše vzťahy v Bohu, deliť sa o otázky/poznanie, neistoty/skúsenosti, pozitíva/negatíva, a nájsť oporu & byť oporou druhým.
 Túžba prichádzať sám a spolu s druhými čo najbližšie a stále bližšie k Ježišovi, ku vzťahu s Ním, k intimite s Ním, k zaľúbenosti do Neho je asi to prvoradé, čo nás spája. Potom, po vytvorení vzťahu s Ježišom, sa môžu diať "zázraky". A čo tie "zázraky" sú, to nechávame na Bohu, nehráme sa na jeho hovorcu.
 Nie sme ani cirkevnícki úradníci, či zákonnícki predpisovatelia osobného individuálneho celoživotného povolania, neosobne, neslobodne, plošne pre miliónovú "masu" neznámych ľudí štýlom "o nich bez nich", aj bez ich osobného slobodného súhlasu a charizmy k osobitnej životnej ceste.
 Nie sme ani "charizmatickí" liečitelia homosexuality, či skôr magickí, resp. ideologickí účeloví pseudoterapeuti, ktorých cieľom je uviesť gayov do heterosexuálneho zväzku s ručením obmedzeným, a aj to s cieľom použiť, resp. zneužiť ich intímny zápas na svoju politickú propagandu.
 Mnohoročné skúsenosti z celého sveta totiž, neraz tragicky, dokazujú, že obe vnútené zmanipulované cesty nesú spravidla nie dobré ovocie. A Ježiš sám vraví, že po ovocí sa pozná kvalita a hodnota stromu.
 Čo nám je spoločné, je to podstatné - osobný vzťah s Bohom v Ježišovi a túžba ten vzťah rozvíjať.
 A zároveň asi aj istá "nedokončenosť", "nedoriešenosť", "nedopovedanosť", keby však prístup do kresťanskej rodiny mali len "doriešení" ľudia, kto vie, či okrem Jeziša by v cirkvách aj niekto iný ešte bol.

CIELE

Chceli by sme byť otvoreným, pokiaľ možno nielen internetovým spoločenstvom a "priestorom", kde by sa mohli stretávať a komunikovať rôzni ľudia, ktorých spája ako prežívanie neheterosexuálnej orientácie, tak aj túžba rozvíjať vieru v Boha, žiť intimitu s Bohom, ale aj prijatie seba i druhých v plnosti. Túžba nájsť priateľov, s ktorými možno zdieľať radosti i starosti života, a rozvíjať plnohodnotné, zdravé a zrelé vzťahy. A tak nájsť aspoň istý duševný i duchovný domov a zázemie. Nájsť miesto, kde možno byť úplne otvorený a prežiť prijatie a porozumenie.
 Zdieľame túžbu po spoločenstve, ktoré by vytváralo atmosféru vzájomnej dôvery a pokory, načúvania a pozornosti, nehy a nenásilia, empatie a porozumenia. Spoločenstve, kde by nešlo o presviedčanie sa o názoroch, ale o podelenie sa o prežívanie, kde by nevládlo teoretické poučovanie, ale vzájomné zdieľanie životných ciest, kde by cieľom nebol triumfalistický infantilný marketing o "úspechu, víťazstve a prekonaní ťažkostí", a to akoby boli už iba vecou minulosti, ale kde by sa každý mohol zrelo, s pocitom bezpečia, diskrétnosti a prijatia podeliť o svoju malosť a slabosť, a o svoje reálne aktuálne problémy, bolesti, pády, neúspechy, strachy a prehry. Nemôžeme mať odpovede na všetko, môžeme si ale byť navzájom oporou.
 Radi by sme vytvárali aj mosty medzi spoločenstvom veriacich a gay-komunitou a priestor pre nám podobných ľudí - ktorí akosi nenachádzajú prijatie a porozumenie či vnútornú slobodu ani v kresťanskom a ani v gay spoločenstve. Túžime po spoločenstve, ktoré by prispievalo k zmierneniu nedôvery a nepriateľstva gay-komunity voči kresťanstvu, a ktoré by sa pokúsilo v duchu zmierenia i pokánia napraviť neevanjeliové nepriateľstvo kresťanstva k ľudom homosexuálne orientovaným. Spoločenstve, ktoré by napomohlo rozptýleniu homofóbnych predsudkov i predsudkov voči kresťanstvu, a ktoré by prispievalo k odstraňovaniu nepochopenia, neznalosti, čiernobielych videní, skreslenia a stereotypov - na oboch stranách.
 Každý z nás, i vás, k tomu môže prispieť podľa svojho vlastného presvedčenia, svojím špecifickým spôsobom, využívajúc pritom talent a schopnosti, ktoré dostal od Boha.

PROSTRIEDKY

Radi by sme naďalej vytvárali virtuálny priestor, na ktorom by každý záujemca našiel výber z informačných aj formačných materiálov týkajúcich sa oblasti "homosexualita, kresťanstvo a viera v Boha". Radi uverejníme nové vhodné texty, zamyslenia, správy, oznamy, informácie, preklady, poviedky, poéziu, a pod.
 Popri hlavnej "materskej" webstránke "Homosexuálni kresťania a im blízki", otvorenej pre vyjadrenie a prezentáciu rôznych gay-kresťanských aktivít a skupín na Slovensku, sa pokúšame vytvoriť aj "dcérsku" podstránku "Priestor pre priateľstvo, zoznámenie a komunikáciu" , ešte voľnejšie k dispozícii pre slovenských gay-kresťanov, ich iniciatívy, spoločenstvá, aj jednotlivcov. Ide o pokus o otvorený "komunitný komunikačný network", zároveň však diskrétny, neverejný, len pre registrovaných, tak trochu akoby kombináciu sociálnej siete, blogov, zoznamky, inzercie, oznamov, diskusného fóra, a pod.
 Samozrejme, snaha a túžba je sa stretávať aj osobne, aj pravidelnejšie, okrem voľnej diskusie aj s vhodným duchovným programom, podľa možností a okolností, a podľa vôle, nápadov a inšpirácii záujemcov - teda program, dianie a vývoj stretnutí môže závisieť aj od vás. O stretnutiach budeme priebežne informovať, resp. môžete sa o nich informovať cez naše kontakty (viď viac /showpage.php?name=kontakt).
 Vzhľadom na rôznosť našich životných etáp i etáp nášho "coming-outu", nikto, prichádzajúci s dobrou vôľou, nemusí ani pri osobnom stretnutí udávať plné meno, pokojne môže ostať pod pseudonymom. Od všetkých sa očakáva férová diskrétnosť, nie pre utvorenie "tajnej spoločnosti", ale pre vytvorenie bezpečného priestoru dôvery, prijatia, slobody a otvorenosti.
 Veríme však, a radi by sme tomu aj napomohli, že postupne aj na Slovensku, aj vo Východnej a Strednej Európe, bude menej predsudkov, neznalosti a strachu z inakosti, aby nikto nemusel žiť pod chorobnou maskou anonymity či v nezdravej ubíjajúcej rozpoltenosti svojej "verejnej a súkromnej" osobnosti.
 Prostredníctvom našich kontaktov (viď viac /showpage.php?name=kontakt) sa môžete pridať ku komunikácii, diskusiám, výmene názorov a informácií napr. aj v online-skupine "Christian Queer Friendly" na slovenskej LGBT sociálnej sieti "Queer People", alebo v užšej email-skupine (tzv. mailing list), či v rámci gay-kresťanských debát na "Pokeci".
 Ďalej chceme rozvíjať aj naše kontakty a priateľstvá s gay-kresťanmi a podobnými iniciatívami v zahraničí; sú možnosti aj pravidelnejšej účasti na stretnutiach napr. v Českej republike, ale aj na občasných akciách na vzdialenejších miestach.
 Neodmietame ani komunikáciu s cirkevnými aj politickými predstaviteľmi, kresťanskými aktivistami, či zástupcami médií, ktorí by mali záujem nás prijať, počúvať, a viesť konštruktívny dialóg, bez sledovania svojej agendy a svojich a priori stanovísk, teda v skutočnom vzájomnom počúvaní a otvorenosti pre poznávanie aj iných než svojich pohľadov, otázok a príbehov.
 Pritom túžime niesť pokoj a zmierenie, pôsobiť cestou nenásilia a úcty ku každému človeku, chrániť život a kultivovať naše vzťahy a vzájomnú komunikáciu aj s tými, ktorí zdieľajú odlišný názor či majú iné skúsenosti.
 Nebudeme sa ale zdráhať toho, aby sme otvorene a verejne prejavili svoj nesúhlas v prípade, že budú homosexuálni ľudia akýmkoľvek spôsobom napádaní a znevažovaní alebo budú verejnosti v tejto oblasti podsúvané skreslené, zavádzajúce, falošné, prekrútené a ubližujúce informácie.
 Vieme, že pre niektorých sme a budeme "pseudo-kresťanmi", ak nie rovno diablom vedenými zločincami. Vieme, že sme a budeme aj očierňovaní a obviňovaní. Nuž, ak treba, nastavíme aj druhé líce, a súd prenecháme Bohu. Modliac sa a parafrázujúc Janu z Arku, údajnú zblúdenú heretičku, umučenú (o storočia neskôr svätorečenú) cirkevným súdom, hierarchami a teológmi: "Ak nie sme v pravde, nech nás Boh do nej uvedie. Ak v nej sme, nech nás v nej uchová."
 Nemáme patent na pravdu. Máme ale overené skúsenosti a príbehy svoje i mnohých iných zo sveta. A dobrú vôľu pravdu hľadať, priznať si aj omyl, ale aj na omyl poukázať, a spoločne sa učiť byť učeníkmi.
 Nechceme sa stavať do pozície "my verzus oni", vyvolávať nepriateľstvo, či nechať sa zatiahnuť do polarizácie a "boja proti"... Nechceme sa ale nečinne prizerať demagogickej lži a propagandistickému zavádzaniu vzhľadom na fakty o homosexuálnych ľuďoch, o "liečbe" homosexuality, o "hrozbe", ktorou vraj homosexuáli sú, a pod. Nemôžeme totiž nečinne sledovať správy o samovraždách, i vraždách, šikanovaní a útokoch na neheterosexuálnych ľudí vo svete, vo svete tvrdosti, nepochopenia, lži, farizejstva a zákonníctva, a deformovania viery na ideológiu a demagógiu...

CESTA

Chceli by sme, aby si veriaci i hľadajúci homosexuálni ľudia na Slovensku mohli sprostredkovať a rozvíjať "spolupútnictvo" na našej spoločnej dobrodružnej ceste. Kompasom nám je vedomie, že Boh nás miluje, prijíma takých, akí sme, a vedie a formuje, aby sme boli tým, čím máme byť - v Jeho očiach, nie ako bábky na šnúrkach, ale ako partnerov, na ceste neustálej premeny z otroctva strachu, masiek, zohnutosti pod pohľadmi druhých, do sviežosti slobody Božích detí. Z našej strany chceme žiť svoj život pred Ním zodpovedne, s láskou a s úctou k Nemu, k sebe, k životu, k stvoreniu a k druhým ľuďom.
 Radi by sme boli poslami Dobrej správy Ježiša Krista a otvárali srdcia pre jeho Evanjelium - Dobrú zvesť o pokoji, zmierení a naplnení v Božej a ľudskej láske. Je ale zbytočné, aj kontraproduktívne, presviedčať a nútiť ľudí, navyše zákonmi či iným nátlakom zvonka, aby žili podľa kresťanského presvedčenia - ak sami ešte či už nemajú to kresťanské presvedčenie – osobný vnútorný vzťah s Kristom a jeho Dobrou zvesťou.
 Neraz sa kresťania akosi snažia o "evanjelizáciu naopak" - do vyčerpania seba i druhých hlásajú, čo všetko by ľudstvo malo konať pre Boha a podľa Boha - bez toho, aby to "ľudstvo" poznalo, čo Boh pre nás všetkých urobil, ba aj bez toho, aby vôbec poznalo Boha. A to hlavne v zmysle biblického poznania, ktorým je intimita, zaľúbenosť, milenecký, partnerský vzťah.
 Kresťanskí politici, moralisti, aktivisti, jednostranným monológom bez načúvania, recitujú masám svoje zoznamy toho, čo všetko by spoločnosť mala plniť a vykazovať podľa kresťanskej morálky, a akosi celkom zabúdaju na to, že očakávajú kresťanský život od ľudí, ktorí vlastne nepoznajú Krista. Postavené na hlavu... Aj podľa Ježiša, dom stavaný na piesku, resp. od strechy miesto základov, môže byť peknou fasádou, šikovnou kulisou, ale skutočne neobstojí.
 Rozvíjať intímny ľúbostný vzťah s Bohom je našou cestou, na ktorej hľadáme, padáme, aj blúdime, zastavujeme sa, odbočujeme, či aj sa vraciame, aby sme znovu začínali. Vždy ale v úprimnosti srdca, ktorého úmysly vidí a správne súdi iba Boh. Jeho milosrdenstvo v Jeho pravde a Jeho pravda v Jeho milosrdenstve je našou nádejou.

SPOLUPRÁCA

Naša iniciatíva je tak len jednou z mnohých spontánnych iniciatív homosexuálne orientovaných kresťanov, ktoré nezávisle vznikali a vznikajú vo svete - z rôznych denominácií, cirkví, kongregácií či nedenominačných kresťanských spoločenstiev, pod rôznymi menami, aj bez mien.
 Napr. GCN - Gay Christian Network (http://www.gaychristian.net) pôvodne z USA, má už v mnohých krajinách sveta spolupracujúce online Gay-Christian skupinky (http://www.gaychristian.net/community/gcn_groups_list.php), v ktorých je možné po registrácii komunikovať s priateľmi z celého sveta na rôznych zaujímavých online fórach. Stretávajú sa tak a priateľsky komunikujú gay-kresťania z rôznych strán, aj tí, čo žijú v partnerských vzťahoch (tzv. "side A" - strana A), ako aj tí, ktorí sa slobodne a dobrovoľne rozhodli odpovedať na svoje osobitné povolanie a charizmu žiť v celoživotnom celibáte (tzv. "side B" - strana B).
 Pritom sa obe strany nechápu ako nepriatelia či opozícia, tou sa najčastejšie stávajú v hlavách a úsilí ideológov a demagógov, ktorým ide o ich politiku, a nie o homosexuálnych ľudí. Gay-kresťania zo "strany A" a "strany B" nevstupujú proti sebe do boja a polarizácie, naopak snažia sa jeden druhého pochopiť a hlavne rešpektovať slobodu, svedomie, čas, vývoj a osobné povolanie každého človeka.
 Európska skupinka v rámci GCN (http://www.gaychristian.net/local/europe.php) po niekoľkých rokoch prerástla už do samostatného projektu Gay Christian Europe (http://www.gaychristian-europe.com). Jej internetová verzia v Češtine (http://www.gaychristian-europe.com/index-cz.php) je už na svete. Postupne sa na stránke sprítomňuje LGBT-kresťanský európsky priestor aj v Slovenčine. (http://www.gaychristian-europe.com/index-sk.php).
 Aká bude naša ďaľšia miestna i zahraničná spolupráca uvidíme, podľa potrieb, ohlasov, okolností, a možností. Ako už bolo povedané, nejde nám o riadenú členskú organizáciu či centrálne plánovanú aktivitu. Ako sa naša - vaša iniciatíva bude vyvíjať - to zavisí napr. aj od vás, návštevníkov našej web stránky, vašich ohlasov a inšpirácií.
 Okrem Božích podnetov "zhora" v srdci každého z nás, sa naša aktivita a úmysly vytvárajú výlučne "zdola", od a cez obyčajných ľudí, na základe ich osobných potrieb a z ich osobných životných príbehov.
 Horčičné zrnko rastie, aj keď nebadane a za noci, aj keď udupávané, či bez vlahy a bez opory vo svete. Oporu, ktorou mu je Boh, mu nikto vziať nemôže.
 Potešíme sa každému, kto by sa rád pridal, či už osobnejšie alebo online, k našej spoločnej ceste, rastu, hľadaniu, uvažovaniu, modlitbe, tvorbe a aktivitám. Vitaj, kto prichádzaš s úmyslom pokoja.

PS.

Aj pre tento úvod platí, čo už bolo povedané - nie sme organizácia, nie sme nikým riadení, financovaní či zostavovaní, a niečo ako "naša" teológia, pozícia, doktrína nejestvuje. Existuje postoj Jana, Joža, Miša..., ich príbehy a ich priateľstvo.
 Tak aj každý text na tejto web stránke, aj úvod, je v prvom rade vyjadrením konkrétneho autora v konkrétnom čase, či už podpísaného menom, pseudonymom, skratkou, s konkrétnym dátumom. Iní z nášho okruhu môžu veci vnímať inak, inak by ich asi aj vyslovili, a to možno inak pred pár rokmi, než dnes. To prosíme brať do úvahy aj pri čítaní, interpretovaní a či citovaní z našich textov.
 Neexistuje nijaký hovorca gay-populácie - práve tak, ako neexistuje hovorca heterosexuálnej populácie, veď by to aj museli byť hovorcovia miliónov a miliárd ľudí, čo je nereálne. Sme iba niekoľkými z nich, z vás. Spoločenstvo priateľov. Vitajte.

"Každá ľudská intimita nachádza svoj najhlbší zmysel a naplnenie,
keď je zakúšaná a prežívaná ako účasť na intimite samotného Boha."

Henri Nouwen