Agapé

Malé pohostenie, ktoré je súčasťou stretka. Korene má v obdobnej praxi u prvých kresťanov, ktorí spolu hodovali po liturgii. Znamená aj biblický výraz pre čistú a hlbokú lásku k Bohu a vzájomnú lásku prvých kresťanov.

Biblia

Kniha kníh, posvätný dokument kresťanov. Počet kníh, ktoré sa považujú za jej súčasť, sa líši v závislosti od vierovyznania. Delí sa na Starý zákon – príbeh ľudstva a židovstva – a Nový zákon – príbeh Ježiša a kresťanstva.

Bisexualita

Znamená celoživotný, nemenný a subjektom nezapríčinený a nezvolený stav, ktorého dôsledkom je jeho nositeľ, bisexuál, pohlavne priťahovaný a vzrušovaný približne rovnako silno osobami oboch pohlaví (mužmi aj ženami).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.

Bisexuálny človek

Preferovaný pojem pre mužov a ženy, ktorých priťahujú muži aj ženy. To neznamená, že s nimi udržiava vzťah naraz, ale že v určitom období môže mať vzťah s mužom a v ďalšom období môže mať láskyplný vzťah so ženou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Celibát

(lat. coelebs = slobodný) – zrieknutie sa manželstva pre vyššie ciele. Rímska cirkev vyžaduje celibát aj pre kandidátov na kňazstvo. V prvotnej cirkvi celibát kňazov nebol povinný.

Vnuk, F. (2003). Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: SMARAGD, s. 60.

Cirkev

Univerzálne spoločenstvo všetkých kresťanov. Pod týmto pojmom nemáme na mysli inštitucionálnu cirkev (kňazov a biskupov), často nazývanú aj „klérus“.

Čistota

Čistota znamená úspešnú integráciu sexuality do ľudskej osoby a tým vnútornú jednotu človeka v jeho telesnej a duchovnej skutočnosti.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi. (2007). Trnava: Spolok svätého Vojtecha. Bod 2337.

Coming out

Dlhodobý proces rozpoznania a prijatia vlastnej sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavia. Rozlišujeme medzi vnútorným a vonkajším – teda stotožnenie sa so svojou identitou a zdôverenie sa s ňou druhým ľuďom.

Egodystonická sexuálna orientácia

Egodystónna (egodystonická) sexuálna orientácia je taká, ktorú jedinec vnútorne neprijíma, nepovažuje ju a jej prejavy za súčasť svojej identity, a vnútorne sa od nej dištancuje. To spravidla znamená, že buď by si prial/a, aby jeho/jej sexuálna orientácia bola iná, alebo považuje svoju orientáciu za vadu či chorobu, ktorej prejavy neprežíva ako prejavy vlastnej vôle, poprípade si svoju orientáciu vôbec nepriznáva. Egodystónia sexuálnej orientácie môže jedincovi pôsobiť psychické problémy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonn%C3%AD_sexu%C3%A1ln%C3%AD_orientace

Gej

Muž, ktorého emocionálne, mentálne, psychologicky a/alebo sexuálne priťahujú muži.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]