Heterosexualita

Je celoživotným, nemenným a nositeľom nezapríčineným javom, ktorého nositeľ, heterosexuál, je pohlavne priťahovaný a vzrušovaný osobami opačného pohlavia (heterosexuálny muž je priťahovaný a vzrušovaný ženou, heterosexuálna žena je priťahovaná a vzrušovaná mužom).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.

Heterosexuálny človek

Osoba, ktorú emocionálne a/alebo sexuálne priťahujú osoby opačného pohlavia.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homofóbia

Negatívne a škodlivé postoje voči LGBT ľuďom, ktoré sú silne emocionálne podfarbené, nenávistné a môžu viesť k fyzickým a psychickým útokom. Strach z LGBT ľudí alebo z inej identity, správania, presvedčenia alebo postoja, ktoré nepodliehajú rigidným sexuálnym stereotypom. Je to strach, ktorý posilňuje heterosexizmus. Tiež nesúhlas alebo iracionálny strach z LGBT osôb založený na mýtoch a kultúrnom heterosexizme. Extrémnym vyjadrením homofóbie je násilie páchané na LGBT ľuďoch.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homoloby

Konšpiračné označenie snáh homosexuálov dosiahnuť svoje politické ciele, napr. umožnením registrovaných partnerstiev zničiť rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Homosexuál

Termín, ktorý bol v minulosti najčastejšie používaný externou mocou/autoritami (lekármi, políciou, médiami, novinármi) vo vzťahu k ľuďom s homosexuálnou orientáciou. V súčasnosti je odmietaný LGBTI komunitou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

Homosexualita

Sexuálna orientácia na osoby rovnakého pohlavia. Je to celoživotný, nemenný a nositeľom nezapríčinený a nezvolený, teda nezavinený stav, ktorý je charakterizovaný tým, že nositeľ tohto stavu je pohlavne priťahovaný a vzrušovaný osobami rovnakého pohlavia (čiže homosexuálny muž je priťahovaný a vzrušovaný mužom, homosexuálna žena je priťahovaná a vzrušovaná ženou).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.

Homosexualizmus

Označenie ideológie spojené s propagáciou homosexuality ako normálnej varianty sexuality a s podporou rovných či špecifických práv pre homosexuálov, obvykle používané zo strany ideových odporcov.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualismus

Hriech

Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi. (2007). Trnava: Spolok svätého Vojtecha. Bod 1849.

Intersexualita

Intersexualita je stav, pri ktorom sa človek narodí s anatómiou, ktorá nie je jednoznačne zaraditeľná ako ženská alebo mužská. Môže ísť o človeka s chromozomálnou kombináciou XX a typicky mužským výzorom, chromozomálnou kombináciou XY a typicky ženským výzorom (napr. CAIS – syndróm úplnej necitlivosti na androgény), chromozomálnou kombináciou XXY, a pod. Môže ísť tiež o človeka s hormonálnymi hladinami, ktoré sú vyhodnotené ako netypické (viac, alebo menej testosterónu, ako je obvyklé), alebo o človeka, ktorý sa narodil s vonkajšími genitáliami, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ako penis alebo vagína. Pojem „hermafrodit“, ktorý sa zvykol používať na označenie intersexuálnych ľudí, je urážlivý.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik

Komunita

V našom kontexte často použité ako skratka pojmu „LGBT+ komunita“, širšie aj skupina ľudí so spoločnými záujmami.

Znamená aj dobrovoľné spoločenstvo kresťanských mužov alebo žien, ktorí spolu žijú podľa istých pravidiel (napr. rehoľná komunita).

Lesba

Žena, ktorú emocionálne, mentálne, psychologicky a/alebo sexuálne priťahujú ženy.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]

LGBT+

Lesba, gej, bisexuál, transrodová osoba a ďalší. Súhrnná skratka označujúca ľudí neheterosexuálnej orientácie a odlišnej rodovej identity.